May 6, 2020

EP 257: กรณีศึกษาของการสื่อสารในภาวะวิกฤต - การเลิกจ้างพนักงานของ Airbnb

เมื่อ Airbnb ต้องเลิกจ้างพนักงานกว่า 25% จะสื่อสารอย่างไรให้คนเห็นใจและชื่นชม

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App