April 13, 2020

EP 239: Community Commerce - เศรษฐกิจที่เกิดจากการวมกันของคน

เมื่อคนเป็นชุมชน ก็จะเกิดโอกาสธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่ง และยิ่งชุมชนเข้มแข็งมาก ก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นไปอีก

More episodes

Load more