April 2, 2020

EP 232: สถิติธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วง COVID-19 จาก Digital Economy Index

หลังจากเหตุการณ์ COVID-19 แล้วทำให้ธุรกิจเป็นอย่างไร มีการเก็บข้อมูลสถิติน่าสนใจในต่างประเทศที่สะท้อนพฤติกรรมบางอย่างได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ

More episodes

Load more