April 1, 2020

EP 231: 2 แนวทางสำคัญในการปรับธุรกิจรับภาวะ COVID-19

เมื่อเราต้องปรับตัว เรามีแนวทางสำคัญอะไรบ้าง? มีอะไรที่เราควรคิดเพื่ออาจจะสร้างโอกาสใหม่ๆ บ้าง?

More episodes

Load more