July 31, 2019

EP 11: เรื่องน่าห่วงของวงการสื่อและผลกระทบของสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อสื่อต้องดิ้นรน เราอาจจะเจอสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากๆ ของสังคม (หรืออาจจะเจอไปแล้วก็ได้) เพราะมันจะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เราเสพผ่านออนไลน์นั้นมีโอกาสถูก "ใส่สี" เพิ่มขึ้นอีกมากโขเลยทีเดียว

More episodes

Load more