March 31, 2020

EP 230: ไอเดียการปรับตัวของร้านอาหารในช่วงภาวะ COVID-19

ถ้าเราทำร้านอาหารอยู่แล้วเจอสถานการณ์ COVID-19 เข้าไปนั้น เราจะปรับตัวอย่างไรได้บ้าง

 

หมายเหตุ: นี่เป็นไอเดียล้วนๆ นะครับ อาจจะใช้จริงไม่ได้เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆ ก็ได้

More episodes

Load more