January 6, 2020

EP 160: Customer Insights ที่ควรรู้จากการทำ Customer Persona

ทำ Customer Persona แล้วก็ต้องทำให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้น มี Customer Insights มาทำงานต่อได้

ว่าแต่ Insights ที่ว่านี้คืออะไรบ้างล่ะ?

More episodes

Load more