October 31, 2019

EP 102: Marketing Trend 2020 - Touchpoint ที่เยอะมาก (เหลือเกิน)

เมื่อ Touchpoint / สื่อต่างๆ ที่ต้องใช้ในการตลาดนั้นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ จน "ล้น" แล้วเราจะทำอย่างไรกัน?

More episodes

Load more