April 7, 2020

EP 236: เตรียมแผนระยะสั้นและระยะยาว ให้พร้อมกับสถานการณ์​ COVID-19

เพราะธุรกิจต้องรอดทั้งวันนี้ พรุ่งนี้ และอีกหลายเดือนต่อจากนี้

More episodes

Load more