February 16, 2020

EP 197: ปัญหาที่ซับซ้อน (และไม่ได้มาจากสาเหตุเดียว)

หลายๆ ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียว ฉะนั้นต้องระวังติดกับดักของการ "ทึกทัก" เอานะครับ

More episodes

Load more