October 4, 2019

EP 75: มองแผงหนังสือแล้วเรียนรู้เทรนด์ธุรกิจ / การตลาด

การเดินดูแผงหนังสืออยู่สม่ำเสมอก็ทำให้คุณพอเดาได้เหมือนกันว่าตอนนี้เทรนด์ธุรกิจและการตลาดจะเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจหรือคนในอุตสาหกรรมกำลังสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษ

More episodes

Load more