March 9, 2020

EP 216: จุดขายที่ดีเป็นอย่างไร? และเรื่องที่ต้องระวังของจุดขายที่ใช้ในธุรกิจ

จุดขายเป็นเรื่องสำคัญของการขาย ถ้าเลือกไม่ดีก็ขายไม่ได้ และบางครั้งมันก็ไม่ได้อยู่คงทนถาวรด้วย

More episodes

Load more